Реквизитi

Ақтөбе қаласы, Кеңес Нокин аулы, Мира көшесі 1
БСН: 160240010194,
«БанкЦентрКредит» АҚ, ИИК KZ728562203101224678,(есеп шоты)
БИК KCJBKZKX, Кбе 17, КНП 120.
Байланыс телефон: +7(7132)-928-056.
E-mail: respalataloshadei@mail.ru.
Палата директоры Рзабаев Калыбек Серикбаевич. Ұялы тел.: . +7-705-136-70-95.
E-mail: krzabaev@bk.ru
Кызмет: жылқының асыл тұқымдылығын тану, тіркеу және мәртебе беру.